رفتن به محتوای اصلی

گزارش بهمن ماه ۱۴۰۲،مرکزمشاوره خانواده مهرخوی

همیاران

بدینوسیله گزارش  بهمن  ماه  ۱۴۰۲،مرکزمشاوره  خانواده مهرخوی بشرح ذیل بیان میگردد:
۱- تعداد کارگاه با موضوع فرزند پروری
برگزاری 40کارگاه با عنوان کارگاه مهارتهای زندگی به استعداد 800نفر
۲-  تعداد برگزاری کارگاه با موضوع همسرداری
برگزاری 20کارگاه باعنوان کارگاه آموزشی مهارتهای همسرداری به استعداد800نفر 
۳-  تعداد برگزاری کارگاه با موضوع فرزند آوری
برگزاری 25کارگاه با عنوان ایران جوان بمان به استعداد750نفر
۴- تعداد برگزاری کارگاه با موضوع پیش از ازدواج
برگزاری 35کارگاه با عنوان آموزشهای پیش از ازدواج  به استعداد 800نفر

برگزاری 60کارگاه آموزشی عفاف و حجاب  به استعداد 1200نفر
۵- تعداد پذیرش مراجعین در مرکز مشاوره خانواده مهر  خوی : 
مجموعا48پرونده جدید
زوج درمانی و خانواده: 11 زوج
کودک و نوجوان: 7مراجع
پیش از ازدواج: 8مراجع
مشکلات فردی: 12مراجع
مددکاری 10 مراجع
۶- شرح برگزاری جلسات هماهنگی و هم اندیشی با دستگاهها و نهادها :
برگزاری جلسه با نخبگان بسبج  اساتید و بسبج فرهنگیان  خوی
۷- تعداد و موضوعات نشست های تخصصی برگزار شده در سطح شهرستان : 
برگزاری 10نشست با موضوع توانمندسازی آمران به معروف با حضور مشاورین مرکز
برگزاری نشست فرهنگی با  ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستادپیشگیری از موادمخدر و  شورای فرهنگ عمومی و شورای شهر  وسازمانهای مردم نهاد و شبکه واسطین خیر وحکمیت خوی

بهمن ماه ۱۴۰۲
 

دسته بندی