رفتن به محتوای اصلی

نشست پیشگیری از اعتیاد در شوط

همیاران

برگزاری نشست پیشگیری از اعتیاد با حضور کارشناس آسیب های اجتماعی وبا شرکت بسیجیان به همت پایگاه شهدای اسماعیل  آباد حوزه شهری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شوط

دسته بندی